20
November
2017
|
07:00
Europe/Bratislava

Najdôležitejšia lekcia zajtrajška: Motivácia

Ak budú chcieť študenti úspešne prejsť hodinami v roku 2025, budú musieť byť viac samostatní

Pre pracovisko dneška, ktoré sa vyvíja neuveriteľnou rýchlosťou, sme konfrontovaní s neustálou výzvou adaptovať sa a držať krok. Ako však v tejto ére rýchleho technologického pokroku pripravíme nových zamestnancov na budúcnosť?

Technológia zohráva v spôsobe našej práce neustále dôležitejšiu rolu, ale ponúka aj obrovský potenciál v súvislosti s tým, ako sa učíme. V triedach budúcnosti bude osobná motivácia a mäkké zručnosti kriticky dôležitými prvkami úspechov vo vzdelávaní, ako aj hlavným cieľom vzdelávacieho systému.

Triedy budúcnosti založené na spolupráci

Nový výskum spoločnosti Epson o vplyve kľúčových technológií na sektor vzdelávania zozbieral názory 17 hlavných špecialistov v tejto oblasti a testoval ich hypotézy na 7 000 vedúcich predstaviteľoch a zamestnancoch európskych spoločností. Na základe ich spoločnej perspektívy budú triedy v roku 2025 ťažiť z využitia nových technológií, ako sú interaktívne projektory, rozšírená realita a 3D tlačiarne. Naša štúdia napríklad ukázala, že 53 % opýtaných verí, že rozšírená realita sa bude v budúcnosti vo výraznej miere využívať na praktické experimenty. Prinesie vyššiu bezpečnosť, nižšie náklady a zníži potrebu špecializovaných experimentálnych pracovísk. Očakáva sa, že tento posun zmení vzťah medzi učiteľmi a študentmi, pričom učitelia preberú úlohu koučov alebo sprievodcov vzdelávaním a študenti budú niesť väčšiu zodpovednosť za vlastné učenie sa. 62 % opýtaných Európanov je presvedčených, že tento systém podporovaný vzdelávacou technológiou využívajúcou spoluprácu umožní každému študentovi, aby sa učil vlastným štýlom. Štruktúra hodín sa zrejme tiež zmení pôsobením technológie. 67 % opýtaných verí, že triedy sa zmenia na semináre spolupráce.

Motivácia pre meta učenie

Študenti budú mať čoraz proaktívnejšiu úlohu pri dosahovaní výsledkov vlastného vzdelávania. Podľa 57 % opýtaných sa meta učenie, pri ktorom nesú študenti oveľa väčšiu zodpovednosť za proces vlastného vzdelávania, stane novou normou. Podporuje to aj presvedčenie 55 % opýtaných, že to bude mať pozitívny vplyv na sektor vzdelávania ako celok. Pozitívnou správou je, že iba 33 % opýtaných si myslí, že motivácia študentov bude počas nasledujúcich 10 rokov hrozbou pre kvalitu vzdelávania. Ak má tento kultúrny posun prebehnúť, orgány zodpovedné za vzdelávanie musia realizovať isté kontroly a opatrenia. Je dôležité, aby sa dôraz kládol na učenie študentov, ako sa stať samostatne aktívnymi a zodpovednými za vlastný proces učenia sa. Treba zaistiť, aby sa tréning mäkkých zručností stal integrálnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Vybaviť zamestnancov budúcnosti potrebnými zručnosťami dnes znamená zdôrazniť dôležitosť motivácie a poskytnúť správne vzdelávacie nástroje, ktoré ich naučia adaptovať sa v neustále sa meniacom svete.

Chcete zistiť viac?

Celú správu so všetkými analýzami nájdete tu.