Bratislava,
27
Marec
2018
|
18:24
Europe/Bratislava

Epson vybavil bratislavské bilingválne gymnázium modernými projektormi

Projektory šetria naše náklady a udržujú študentov v strehu

Zhrnutie

Pokrokové inkluzívne Bilingválne gymnázium v Bratislave drží krok s dobou aj v otázke technológií. Každodennou súčasťou života školy sú moderné projektory od Epsonu. Firma ich škole poskytla bezplatne a učitelia ani študenti si už život bez nich nedokážu predstaviť.

Hlavnými prioritami sú tri piliere

V Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa (Bilgym) nájdu študenti inšpiratívne prostredie, v ktorom si pomáhajú navzájom. Filozofia školy stojí na troch pilieroch. Prvý pilier tvorí komunitný systém so zameraním na neformálne vzdelávanie a pobyty, počas ktorých sa vytvára priestor a čas k vzájomnému porozumeniu, sebapoznaniu, úcte a porozumeniu súvislostiam. Druhý hodnotový pilier hľadá pravdy o sebe a svete. V treťom pilieri sa hodnoty gymnázia zameriavajú na sociálnu inklúziu.

Gymnázium je inkluzívnym priestorom, v ktorom je cieľom vytvoriť podmienky a miesto aj pre tých, ktorí si finančne nemôžu dovoliť tento typ štúdia. V súčasnosti je na gymnáziu vďaka sociálnej inklúzií 15 študentov.

Moderné technológie v procese výučby sú samozrejmosťou

Moderné technológie zlepšili učebné plány, techniky a metódy. Začlenením informačných a komunikačných technológii do vyučovania sa zlepšil výchovnovzdelávací proces.

Veľké množstvá tlačených podkladov a materiálov pre študentov nahradil interaktívny obraz, ktorý je pre dnešných študentov oveľa viac atraktívnejší a prijateľnejší. Podľa slov riaditeľa školy Dušana Jauru: „Sme veľmi radi, že máme možnosť využívať moderné projekty od Epsonu. Výrazne nám znížili náklady na spotrebu papiera a rovnako udržujú vyššiu pozornosť našich študentov počas vyučovacích hodín.“

„Sme veľmi radi, že máme možnosť využívať moderné projekty od Epsonu. Výrazne nám znížili náklady na spotrebu papiera a rovnako udržujú vyššiu pozornosť našich študentov počas vyučovacích hodín.“
Dušan Jaura, riaditeľ

Najväčším plusom je spokojnosť študentov

Profesor slovenského jazyka a literatúry Dušan Jurčo hovorí: „Neviem si už ani predstaviť, že by som na hodine nevyužil projektor. Čas, ktorý venujem tvorbe prezentácie, nepovažujem za premárnený, skôr naopak. Pozitívne reakcie študentov sú pre mňa tým najlepším ohodnotením.“ Moderné technológie pozitívne vnímajú aj študenti. Študent gymnázia Marek dodáva: „Ja som veľmi rád, že máme projektor na hodine. Oveľa viac sa sústredíme a hlavne už nemusíme riešiť čitateľnosť a farebnosť informácií z tabule.”

 

Faktografické správy:
  • Výrazné zníženie nákladov na tlač študijných materiálov
  • Nižšie prevádzkové náklady a starostlivosť o zariadenia spoločnosti Epson
  • Vyššia pozornosť a záujem študentov o výučbu
  • Atraktívnejšia forma výučby, možnosť oveľa väčšej interaktivity, výrazne vyššia kvalita prezentácie výučby
  • www.bilgym.sk