09
Juli
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

Robotteknologi och den nya vågen av grön produktion

Allt fler industrier väljer att använda sig av robotteknik, vilket enligt många experter kan bidra till att skapa en mer hållbar produktion. Volker Spanier, Head of Epson’s Automation Division i Europa ger här sin syn på utvecklingen.

Automatisering och robotar har blivit en allt vanligare syn i samhället  som har bidragit till att förenkla och effektivisera samhället på flera olika nivåer. Numera används automatisering och robotteknik till allt från att ta hand om tråkiga vardagliga sysslor som gräsklippning till att faktiskt rädda människors liv, som till exempel vid bortskaffning av bomber.

När det gäller tillverkning och fabriksgolv har dock övergången från modulär automation till fullständig integration av komplexa robotar inte fått samma positiva mottagande. En av fördelarna med robottillverkning som ofta förbises är dess energieffektivitet. Men, i takt med att allt fler multinationella samt små och medelstora företag börjar se fördelarna med robotar och hur de kan bidra till att öka produktiviteten, sänka kostnaderna och möta uppsatta hållbarhetsmål så har också skiftet mot robottillverkning accelererat.

Hållbar produktion har utvecklats från det ursprungliga begreppet hållbar utveckling som introducerades på 1980-talet för att ta itu med oro för miljöpåverkan, ekonomisk utveckling, globalisering, ojämlikhet och andra faktorer. Lowell Center för hållbar produktion definierar hållbar produktion som "skapandet av varor och tjänster som använder processer och system som inte förorenar, som sparar energi och naturresurser, är ekonomiskt bärkraftiga, säkra och hälsosamma för arbetstagare, samhällen och konsumenter och som är socialt och kreativt givande för alla arbetande människor ".

Om robotar kan vara en nyckel till en hållbar produktion i framtiden, så är det ett faktum vi bör omfamna och se positivt på. Det kvarstår många diskussioner kring huruvida robotar även är socialt hållbara, och intressant nog har forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) tittat på hur produktionsanläggningar som har integrerat robotar har påverkats. De såg att team bestående av en kombination av robotar och människor faktiskt var ca 85 procent mer produktiva när de jobbade tillsammans än när de jobbade var för sig. Robotar kan komma att förändra arbetsplatserna som de ser ut idag, men det behöver inte enbart vara negativt – utan att investera i robotar kan även komma att göra företagen mer konkurrenskraftiga och lönsamma på den globala produktionsmarknaden.

För de företag som inte har investerat i robotar ännu borde möjligheten att minska produktionsavfallet och att spara energi vara ett bra incitament. IDC spår att de globala investeringarna i robotteknik och relaterade tjänster kommer att öka med det dubbla fram till 2020 och växa från 91,5 miljarder dollar år 2016 till mer än 188 miljarder USD 2020. Naturligtvis skulle en idealisk lösning för alla tillverkare innebära en ökad energieffektivitet och en reducering av koldioxidutsläpp, utan risk för att tappa produktivitet och kostnadseffektivitet under processens gång. Hittills har det positiva mellan dessa två varit en svag punkt för de flesta företag, och många automationslösningar har rapporterats leda till ökad energiförbrukning. Den nya generationen robotar håller på att förändra detta, genom att möjliggöra fullständigt integrerade lösningar och tillverkningsprocesser som är utformade med robotar i åtanke.

Artikel skriven av Volker Spanier, Head of Epson’s Automation Division i Europa

Källor

  • http://www.mdpi.com/2071-1050/4/2/154/htm
  • https://www.ft.com/content/6d5d609e-02e2-11e6-af1d-c47326021344
  • https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42213817